Wat zegt de Wet natuurbescherming precies?

Het spreekt voor zich dat de wereld zoals we deze kennen continue in verandering is. Dat stellen we elke dag opnieuw vast. Zowel bij het bouwen als bij het verbouwen, maar ook bij het isoleren of bij het verwijderen van asbest kan er worden vastgesteld dat je zomaar tegen beschermde soorten en hun verblijfplaatsen kan lopen. Het is in dat opzicht van cruciaal belang om je bewust te zijn van de bepalingen die voorop worden gesteld door de Wet natuurbescherming. Is het voor jou nog niet helemaal duidelijk wat er allemaal onder deze wet valt en vooral waar jij ook zelf rekening mee moet houden? Dan is het zonder meer interessant om nog even wat verder te blijven lezen.

Wat is de Wet natuurbescherming precies?

Laat ons om te beginnen even kijken naar hoe de Wet natuurbescherming er precies uitziet. In deze wet is vastgelegd op welke manier de natuur kan worden beschermd. De exacte invulling van het natuurbeleid wordt bepaald op provincieniveau. De wet zorgt ervoor dat niet alleen de Nederlandse natuur in het algemeen kan worden beschermd, dat geldt eveneens voor de beschermde dier- evenals plantensoorten. Voor deze wet geldt in ieder geval dat ze geldt voor iedereen in Nederland. Dit zorgt ervoor dat je hier bij het uitvoeren van een ruimtelijke ontwikkeling doorgaans altijd mee te maken krijgt. Van de 36.000 verschillende soorten planten en dieren die in ons land bestaan vallen er ongeveer 500 onder deze wet. Het is zeer belangrijk om hier de nodige aandacht aan te besteden.

Wat wanneer je een overtreding op deze Wet natuurbescherming vaststelt?

Heb je een overtreding vastgesteld op de Wet natuurbescherming? In dat geval is het zo dat je een dergelijke inbreuk kan melden bij de Rijksoverheid. Voor heel wat mensen geldt echter dat ze niet goed weten wanneer ze een dergelijke melding moeten of kunnen maken. Wat dit betreft kan je denken aan tal van verschillende situaties. Het gaat hierbij dan meer bepaald om de volgende:

  • Als er sprake is van projecten van gebieden welke niet zijn ingedeeld op provinciaalniveau;
  • Bij projecten aan hoofdwegen of hoofdvaarwegen en landelijke spoorwegen;
  • Bij projecten gerelateerd aan kustbescherming;
  • Wanneer er sprake is van activiteiten op militaire terreinen en / of in oefengebieden;

Waar je een bepaalde overtreding of inbreuk op de Wet natuurbescherming precies bij moet melden is in de praktijk sterk afhankelijk van het soort inbreuk waarvan sprake is. Hou hier altijd rekening mee. De bovenstaande voorbeelden zijn in ieder geval nog lang niet alles. Vergewis je dan ook zeker en vast altijd grondig van de verschillende soorten inbreuken die er in de praktijk bestaan.

Wat gebeurt er na jouw melding van een overtreding?

Heb je een inbreuk vastgesteld op de Wet natuurbescherming? In dat geval zal er altijd gevolg gegeven worden aan jouw melding. Wanneer deze wordt onderzocht en blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van een inbreuk zal de Rijksoverheid optreden. Omdat de Wet natuurbescherming inmiddels al enige tijd bestaat wordt er door de overheid steeds meer ingezet op handhaving. Hiervoor heeft ze zelfs een speciaal team in het leven geroepen.

Op zoek naar iets anders? Bekijk dan ook eens ongedierte bestrijding.

Marketing Auteur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *